Om fast anställning

För att rekryteras till ett jobb inom EU:s institutioner måste du göra ett uttagningsprov. Det är The European Personel Selection Office, EPSO, som ansvarar för rekryteringsprocessen. Genom Universitet- och högskolerådet får du stöd och information om och inför de uttagningsprov som EPSO anordnar.

Olika uttagningsprov för olika tjänster

Uttagningsproven skiljer sig åt beroende på vilken personalkategori som avses. Det finns uttagningsprov för handläggare, specialister, assistenter och administratörer samt tolkar, översättare, lingvister och juristlingvister.

Uttagningsproven har benämningarna AD-concours eller AST-concours där AD står för kvalificerade handläggande arbeten som till exempel utredande och analyserande policyarbeten och AST för assistenter och andra administrativa tjänster.

Läs mer om AD-concours på uhr.se

Läs mer om AST-concours på uhr.se

 

Träna inför uttagningsproven

Inför varje uttagningsprov kan du få stöd och träning av oss på Universitets- och högskolerådet. Concoursträningen är öppen för samtliga svenskar som har för avsikt att skriva ett uttagningsprov för anställning i EU:s institutioner. Förkunskapskraven ser dock olika ut beroende på vilken typ av anställning du tänker söka.

Uttagningsproven är svåra men inte omöjliga! Med bra förberedelser och träning har du alla möjligheter att klara uttagningsproven med bra resultat.

Läs mer om stöd och träning på uhr.se